Saturday, April 6, 2019

సీతను దుర్భాషలాడిన రావణుడు, రావణుడిని నిష్టూరాలాడిన సీత .... శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం...అరణ్యకాండ-55 : వనం జ్వాలా నరసింహారావు


సీతను దుర్భాషలాడిన రావణుడు, రావణుడిని నిష్టూరాలాడిన సీత
శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం...అరణ్యకాండ-55
వనం జ్వాలా నరసింహారావు
ఆంధ్రభూమి ఆదివారం సంచిక (07-04-2019)
         తన భర్త జగత్తులో గొప్పవాడని, మనుష్యులలో ప్రసిద్దుడని సీతాదేవి చెప్పిన మాటలకు, తన పేరు వింటే దేవతలు, దైత్య్లు కూడ గడ-గడలాడుతారని తన ప్రతిష్టను చెప్పుకున్నాడు రావణుడు సీతతో ఇలా. “ఎవని పేరు చెప్తే మనుష్యులు మాత్రమే కాకుండా దేవతలు, దైత్యులు కూడా గడ-గడలాడుతారో, అలాంటివాడిని, రాక్షసుల నాయకుడిని, నా పేరు రావణాసురుడు. నీకు మేలు కలుగుగాక. నిన్ను చూసింది మొదలు నా భార్యలమీద ప్రేమ కలగడం లేదు. నాకు స్త్రీల కరవు లేదు. ఉత్తమ స్త్రీలనెందరినో బలాత్కారంగా తెచ్చాను. అట్లా అయితే నువ్వెందుకు అని అడుగుతావేమో? వారందరికీ నువ్వు ప్రభ్వివై వుండు. నా గృహం లవణ సముద్రం మధ్యలో కొండ శిఖరం మీద వుంది. దాన్ని లంక అంటారు. అక్కడికి వచ్చి నాతో కలిసి వుండు”.

         “ఆ లంకలో వున్న బంగారు మేడలమీద, నందనవనం లాంటి అందమైన ఉద్యానవనాలలో, అక్కడి తెల్లటి మేడల వరండాలలో, విలాస సంచారయోగ్యమైన ప్రదేశాల్లో, అతిశయంగా, పెంపు-సొంపు రాణించగా వుంటే ఇక్కడి అరణ్యాలు నీకెలా రుచిస్తాయి? నువ్వు నా భార్యవైతివా సమస్తాభరణాలతో అలంకరించబడిన ఐదువేలమంది ఉత్తమ వంశంలో పుట్టిన స్త్రీలు శ్రద్ధాభక్తులతో నిన్ను సేవిస్తారు”.

         రావణుడిలా చెప్పగా, అంతవరకూ వాడికి చేస్తున్న ఉపచారాలను వదిలి, సీతాదేవి అమితమైన కోపంతో, రాక్షసులకు ప్రభువైనా రావణుడిని లెక్కచేయకుండా, గట్టి మనస్సుతో జవాబిచ్చింది ఇలా.

         “స్థైర్యం, ధైర్యం కల శ్రీరామచంద్రుడు నా హృదయేశ్వరుడు. నేను రాముడికి అనుకూలమైన వ్రతం కలదాన్ని. రాముడు ఇంద్రుడి లాంటివాడు. సముద్రంలాగా కలతపెట్ట సాధ్యపడనివాడు. పూజ్యమైన గుణాలనే చిహ్నంగా కలవాడు. ప్రపంచమంతా తన స్వరూపంతో, గుణంతో, వ్యాపించినవాడు. గొప్ప తేజస్సుకలవాడు. సత్యమంటే మితంలేని అనురాగం వున్నవాడు. అలాంటి రాముడికి నేను అనువ్రతను. నువ్వు దుష్కీర్తితో కూడిన వాడివి. నువ్వు చెడు నక్కలాగా వంచకుడివి. క్షుద్రజంతువివి. నేను ఆడ సింహాన్ని....లభించేదాన్ని కాదు. ఇలాంటి నన్నా నువ్వు కోరుతున్నావు? సూర్యతేజస్సును పట్టుకోలేనట్లు, నువ్వు నన్ను స్పృశించడమైనా సాధ్యమా? బలవంతంగా నువ్వున్న చోటుకు ఎండ వస్తుందా? ఇలాంటి రామచంద్రుడి భార్యను కోరడం వల్ల నీకు మరణకాలం ఆసన్నమైంది”.


         “అమితమైన ఆకలితో వేగంగా పోతున్న సింహం, పెనుపాము కోరలు తీయడానికి ప్రయత్నించడం, మందర పర్వతం అరచేతిలో బంధించడం ఎలాగో, అలాగే, పురుష శ్రేష్టుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ఆత్మ అయిన ఆయన భార్యను అపహరించడం. రెండూ సమానమే పాపాత్ముడా! కాలకూట విషాన్ని తాగి సుఖంగా జీవించాలనుకోవడం, సూది కొనలతో కళ్లలో గుచ్చుకోవడం, పెద్ద బండ మెళ్ళో వేసుకుని సముద్రాన్ని ఈదడం అలా అపాయకరమో, యుద్ధంలో మహాబల పరాక్రమ సంపన్నుడైన శ్రీరాముడి భార్యను కోరడం అలాంటి అపాయకరమే! సూర్యచంద్రులను అరిచేత పట్టుకోవడం ఎలాంటిదో, భయంకర బాణాలుకల శ్రీరాముడి ప్రియురాలైన నన్ను పట్టడం అలాంటిదిగా భావించు”.

         “రాముడే శూరుడా? మగవాడా? నువ్వు శూరుడివి కావా అంటావేమో? సింహానికీ, నక్కకూ; సముద్రానికీ, వీదులవెంటపారే చిన్న నీటి కాలువకూ; గరుత్ముంతుడికీ, చిన్న కాకికీ; ఏనుగుకీ, ఎలుకకీ; నెమలికీ, నీరుకాకికీ; శ్రేష్టమైన సారాయికీ, పుల్లటి కడుగు నీళ్ళకీ; శ్రీగంథానికీ, బురదనీటికీ ఎంత తారతమ్యం వుందో శ్రీరామచంద్రుడికీ, నీకూ అంత తారతమ్యం వుంది. బంగారానికీ, సీసానికీ; రాజహంసకూ, గద్దకూ గల భేదమే సుగుణ శ్రేష్టుడైన శ్రీరాముడికీ, మోసగాడివైన నీకూ వుంది. బంగారు పిడుగుల బాణాలతో ప్రకాశించే విల్లు ధరించే రామచంద్రుడు యుద్ధంలో బ్రహ్మాండంగా పోరాడగలవాడు నాకు రక్షకుడై వుండగా, ఇది ఆడది-ఏం చేయగలది? అని నువ్వు నీ భుజబలంతో అపహరించినా, ఈగతో నెయ్యి తాగితే నెయ్యితో సహా ఈగ ఎలా వాంతి పుట్టించి నెయ్యిని జీర్ణం కాకుండా చూస్తుందో, అలాగే నువ్వు నన్ను జీర్ణించుకోలేవు. నువ్వు నీవాళ్ళతో సహా చెడిపోతావు”.

         అని గట్టి మనస్సుతో కఠినమైన మాటలు అన్నప్పటికీ భయంతో, భీకరమైన గాలికి వణికే అరటి చెట్టులాగా గడ-గడ వణికింది. అది చూసి సీతను మరింతగా భయపెట్టుతూ, రావణాసురుడు తన కులం, బలం వర్ణించసాగాడు.

No comments:

Post a Comment